Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Autorijschool Loreen Haukes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd is belangrijk voor Autorijschool Loreen Haukes. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Autorijschool Loreen Haukes zich in om de bescherming en het correcte gebruik van jouw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Autorijschool Loreen Haukes slechts persoonsgegevens die je vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om je informatie te kunnen geven en/of diensten aan je te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kun je lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1.   Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Autorijschool Loreen Haukes verzamelt persoonsgegevens als je ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Wij maken gebruik van het online PlanGo programma, waar je als leerling kan melden via het inschrijfformulier op de website. Met PlanGo hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de bewaring en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij wij jouw specifieke toestemming verkrijgen of om je te informeren over overige diensten van Autorijschool Loreen Haukes. Bijvoorbeeld, als je ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Autorijschool Loreen Haukes dan zullen wij gebruikmaken van jouw e-mailadres en andere informatie die je ons verstrekt om te kunnen reageren op je verzoek.

Autorijschool Loreen Haukes verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan jouw vraag. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld bijvoorbeeld voor de aanvraag van een rijexamen dan wordt je daarvan op de hoogte gesteld.

2.   Bewaring van persoonsgegevens

Autorijschool Loreen Haukes bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Autorijschool Loreen Haukes hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Privacyverklaring 2018 AUTORIJSCHOOL LOREEN HAUKES Pagina 1 van 2

Categorie Reden Bewaartermijn Naam Informatie via contact 1 jaar na laatste contact Telefoonnummer Informatie via contact 1 jaar na laatste contact E-mailadres Informatie via contact 1 jaar na laatste contact Naam Overeenkomst Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur Adres Overeenkomst Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur Postcode + Woonplaats Overeenkomst Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur Geboortedatum   Overeenkomst Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur Kopie ID Ter legitimatie Tot einde overeenkomst   

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Loreen Haukes deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Loreen Haukes. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Autorijschool Loreen Haukes zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklachtindienen.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

AUTORIJSCHOOL LOREEN HAUKES heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Autorijschool Loreen Haukes via onderstaand adres.

Contactgegevens: Autorijschool Loreen Haukes:

Adres: Hofstraat 3 6581 KX Malden

Telefoonnummer: +31 6 41221194

E-mail: info@autorijschoolloreenhaukes.nl